Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 75 osób (42 kobiet) z województwa Mazowieckiego, z gmin: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipsko (miasto), Lipsko (obszar wiejski), Borkowice, Odrzywół, Przysucha (miasto), Przysucha (obszar wiejski), Rusinów, Wieniawa, Gózd, Iłża (miasto), Iłża (obszar wiejski), Skaryszew (miasto), Skaryszew (obszar wiejski), Wierzbica, Wolanów oraz cały powiat szydłowiecki.
 W projekcie może wziąć udział 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 38 osób z niepełnosprawnością) z gmin znajdujących się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim Barometrze Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego.

Projekt jest skierowany do osób:
•    doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
•    osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•    osób z niesprawnością sprzężoną;
•    osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną;
•    osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

 

Script logo