O Projekcie

Projekt „Powrót do aktywności” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. oraz  Spółdzielnia Socjalna PIEROT&RÓŻA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu:  czerwiec 2020 –maj 2021

Obszar realizacji: województwo Mazowieckie,  z gmin: Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipsko (miasto), Lipsko (obszar wiejski), Borkowice, Odrzywół, Przysucha (miasto), Przysucha (obszar wiejski), Rusinów, Wieniawa, Gózd, Iłża (miasto), Iłża (obszar wiejski), Skaryszew (miasto), Skaryszew (obszar wiejski), Wierzbica, Wolanów oraz cały powiat szydłowiecki.

 Głównym celem Projektu  jest zwiększenie szans na zatrudnienie u 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min. 38 osób z niepełnosprawnościami) z powiatów: gmin województwa mazowieckiego znajdujących się poniżej progu defaworyzacji.

Cele szczegółowe projektu:
1. Przygotowanie ścieżki reintegracji zawodowej dla 75 osób poprzez realizację zadania 1 do 12.2020
2. Wzrost umiejętności społecznych u 75 osób poprzez realizację zadania 2 do 12.2020
3. Rozwiązanie problemów życiowych, w tym min. problemów z uzależnieniami u 20 UP poprzez Przeprowadzenie indywidualnej terapii
psychologicznej/rodzinnej/psychospołecznej lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych do 5.2021
4. Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u 75 UP poprzez usługi pośrednictwa pracy do 5.20201r.
5. Wzrost kompetencji lub kwalifikacji zawodowych u 60 UP poprzez realizację szkoleń zawodowych do 02.2021r.
6. Wzrost doświadczenia zawodowego u 70 UP poprzez realizację staży do 5.2021

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:
•    10UP będzie poszukiwało pracy
•    Min. 50UP uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencje
•    Min. 19 osób będzie pracowało.

W ramach projektu zapewniamy:
•    stypendium stażowe 1033,68  zł netto/m-c,
•    stypendium szkoleniowe 964,25 zł netto w przypadku szkoleń 145 – godzinnych lub 638,4 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
•    zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia, również na staż zawodowy
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek.
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    badania lekarskie

Script logo